بایگانی ماه: مهر ۱۳۹۴

مزایا و کاربرد های آبیاری قطره ای

فروشگاه کشاورزی آبان

بهره گیری بیشتر از منابع آبی با توجه به ماهیت خصوصیات فنی رشد بهتر گیاه و افزایش محصول کاهش زیان وارده به گیاه دراثرشوری آب امکان بکارگیری کود و سم همراه با آب جلوگیری از رویش علفهای هرز  نیاز کمتر به نیروی انسانی.  صرفه جویی در انرژی. بازدهی بالای آبیاری محدودیت های آبیاری قطره ای […]